Open/Close Menu Laboratorium Badania Wody Ekolabos sp. z o. o. oferuje pełny zakres badania wody.
badanie-wody-do-sanepidu

Nadzór nad jakością wody wodociągowej w Polsce sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Badania kontrolne wykonywane są w określonych punktach czerpania wody oraz zgodnie ze z góry opracowanym harmonogramem. Badania te mają na celu weryfikację czy woda dostarczana przez zakład wodociągów spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponieważ obowiązek zapewnienia odpowiedniej jakości wody spoczywa na jej dostawcy najczęsciej przedsiębiorstwa wodociągowe posiadają także swoje laboratoria, w których woda badana jest na każdym etapie produkcji.

Badanie wody do Sanepidu

Ze względu na punktowy charakter zakażeń mikrobiologicznych sieci wodociągowych badanie mikrobiologiczne wody jest jednym z obowiązkowych elementów systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w miejscach żywienia zbiorowego. Każdy producent żywności – a zatem także lokale gastronomiczne, stołówki szkolne szpitale, domy spokojnej starości itp. ma obowiązek wykonać badanie przed uzyskaniem odbioru z Sanepidu oraz okresowo zgodnie z określonym harmonogramem (najczęściej raz na rok). Kontrolne badanie wody na potrzeby Sanepidu obejmuje najczęściej tylko badanie mikrobiologiczne w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Są jednak wyjątki od tej reguły. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z nowym przyłączem wodociągowym lub znaczącą przebudową istniejącej sieci wodociągowej konieczne jest także wykonanie analizy fizykochemicznej wody. W przypadku okresowej kontroli Sanepidu konieczne jest posiadanie aktualnych wyników badań wody. Za ich brak Sanepid może nałożyć karę na podmiot, który jest do tego zobowiązanych. Zadarza się to jednak tylko w skrajnych sytuacjach gdy zobligowany do tego podmiot uchyla się notorycznie od tego obowiązku.
Badanie mikrobiologiczne wody obejmujące ogólną liczbę drobnoustrojów, bakterie grupy coli, Escherichia coli oraz paciorkowce kałowe trwa 72h. Wynik badania wody jest najczęściej dostępny w czwartym lub piątym dniu od rozpoczęcia badań.

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20